Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Poradenstvo

Pôdohospodárske poradenstvo

Pôdohospodárske poradenstvo

Vstupom SR do EÚ nadobudlo pôdohospodárske poradenstvo na svojej dôležitosti. Nariadenie ES č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov stanovilo nové priority pri udeľovaní podpôr v rámci SPP a viedlo k príprave rezortu pôdohospodárstva na povinnosť členských štátov EÚ zriadiť najneskôr od 1.1.2007 systém poľnohospodárskeho poradenstva a to najmenej pre oblasť zákonných požiadaviek na hospodárenie a rešpektovanie vhodných agroenvironmentálnych podmienok.

V roku 2009 nahradilo vyššie uvedené nariadenie nové nariadenie rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov. Podľa tohto nariadenia je nutné, aby pri plnení noriem moderného a vysoko kvalitného poľnohospodárstva fungoval komplexný poradenský systém pre poľnohospodárske podniky. Od roku 2014 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa čl. 12 až 14 tohto nariadenia sú členské štáty povinné zriadiť pre prijímateľov poľnohospodársky poradenský systém o  obhospodarovaní pôdy a  riadení poľnohospodárskych podnikov. Zároveň nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v čl. 15 zadefinovalo cieľ podpory poradenstva, okruh prijímateľov, ich odbornú spôsobilosť a spôsob výberu poskytovateľov poradenských služieb ako aj oblasti poskytovaných poradenských služieb.

Schválením zákon č. 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v roku 2017 upravil právny rámec pre rozvoj pôdohospodárskeho poradenského systému na Slovensku. Podľa § 22 tohto zákona pôdohospodársky poradenský systém je systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo Agroinštitút Nitra, štátny podnik (predchodza  IZPI,  odbor AKIS) poverením č. 889/2013-100 zo dňa 16.12.2013 vykonávať akreditovanú vzdelávaciu činnosť, realizovať jednotlivé druhy celoživotného vzdelávania zabezpečovaním:

  1. vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva a na programové obdobie 2014 - 2022;
  2. spravovania verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014 - 2022.

Poverenie sa vzťahuje na:

  • zabezpečovanie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2022;
  • vydávanie certifikátu poradcom oprávneným poskytovať poradenské služby v súlade s cieľom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • spravovanie a aktualizácia portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov, ktorí sú oprávnení poskytovať poradenské služby v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • poskytovanie informácií týkajúce sa evidencie pôdohospodárskych poradcov Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe ich požiadania;
  • spolupráca s Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri zabezpečovaní vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť lesníctva na programové obdobie 2014 – 2022.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00