Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

O nás

O nás

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií  (ďalej len IZPI) vznikol  dňa 1. 1. 2023 v zmysle rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 8570/2022-250 začlenením Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do štátnej príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka a zmenou názvu Agentúry pre rozvoj vidieka na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. IZPI je  príspevková organizácia zriadená  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Prostredníctvom Odboru Siete SPP vykonáva činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytoje poradenstvo k rozvoju vidieka, prispieva k zlepšeniu  informovanosti o politikách EÚ zaoberajúcich sa pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka, má zastúpenie na odborných zasadnutiach, konferenciách a ďalších aktivitách zameraných na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Odbor AKIS poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, a tiež v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, zároveň je hostiteľskou organizáciou informačného centra Europe Direct Nitra.. Prostredníctvom centra Agrárnych informácií  zabezpečuje spojenie s národným a medzinárodným prostredím a to tvorbou, prevádzkou a aktualizáciou internetových stránok. Realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Portfólio služieb dopĺňajú hotelovékonferenčné služby.

Ako príspevková organizácia MPRV SR zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru. Rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania rozpracováva do konkrétnych vzdelávacích programov,  modulov a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo www.agroporadenstvo.sk.

Pod gesciou MPRV SR  zastrešuje  dve unikátne  pracoviská a tým je Národné  stredisko AGRIS FAO  a Depozitná knižnica FAO. Aktivity oboch pracovísk spadajú do odborno-technických kapitol Programu FAO, ktoré sa SR zaviazala podporovať a rozvíjať. Cieľová skupina, pre ktorú sú určené výstupy a služby sú členské krajiny FAO, národná a medzinárodná pôdohospodárska komunita, vedecko-výskumná základňa rezortu, akademické inštitúcie, profesijné zväzy a združenia, poradcovia, študenti.

IZPI tiež zabezpečuje spojenie rezortu pôdohospodárstva s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a technológií predovšetkým tvorbou, prevádzkou a aktualizáciou internetových stránok rezortu pôdohospodárstva a špecializovanej štátnej správy: www.land.gov.sk, www.agroforum.sk, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, stránok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie.

Spolupracuje s mnohými organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj mimo rezortu. Našimi dlhoročnými partnermi sú ÚKSUP, SPF,  pracoviská vedy a výskumu, univerzity, stredné odborné školy, profesijné komory, zväzy a združenia, mimovládne organizácie.

IZPI je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, Európskej asociácie vzdelávania dospelých, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckeho parlamentu, členom Slovenskej asociácie knižníc a členom medzinárodnej siete knižníc AGLINET, Zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku a Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, strategickým partnerom Bioeconomy Clastra. Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií  je od septembra 2023  členom  EUFRAS - European forum for agricultural and rural advisory services (Poľnohospodárske fórum pre poľnohospodárstvo a poradenské služby).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00