Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

AKIS

ČO JE AKIS?

Skratka AKIS predstavuje akronym pre pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (Agricultural Knowledge and Innovation Systems).

Pôdohospodárske ekosystémy čelia mnohým výzvam, biodiverzita klesá a emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva zostávajú naďalej vysoké. Farmy zároveň čelia nevyriešeným sociálno–ekonomickým problémom a vidiecke oblasti majú ťažkosti zostať životaschopné. Budúce perspektívy rozvoja poľnohospodárstva a agrárnej zamestnanosti budú predovšetkým závisieť od zvýšenia inovačnej výkonnosti rezortu, intenzity modernizácie odvetvia a skvalitňovania ľudského kapitálu.

Na nových technológiách a inovatívnych prístupoch závisí budúcnosť nielen poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ale v konečnom dôsledku všetkých obyvateľov, a to nielen v Európe.

Termín AKIS sa používa k označenie systému usporiadania a interakcie osôb, organizácií a inštitúcií, ktoré využívajú a vytvárajú znalosti a inovácie pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a príbuzné odbory. Pozrite si Video: AKIS: Budovanie efektívnych znalostných tokov v Európe

Znalosti a inovácie pomáhajú farmárom, lesníkom a vidieckym komunitám čeliť súčasným a budúcim výzvam. Pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (AKIS) slúžia na to, aby sa zabezpečilo prepojenie vhodných ľudí a zdieľanie vedomostí medzi každým, kto ich využíva a vytvára. Technologický vývoj a digitalizácia umožňujú veľké pokroky v efektívnom využívaní zdrojov na podporu poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu a klíme, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie, zvyšujú odolnosť a zdravie pôdy a znižujú náklady poľnohospodárov.

Vytvorenie pôdohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS) je potrebné v každej krajine, aj na Slovensku.

Vybudovanie fungujúcej štruktúry AKIS v SR koordinuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a implementuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). IZPI bude mať za úlohu prepájať existujúce piliere AKIS-u.

Hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie spolupráce, väzieb a transfer aktuálnych poznatkov medzi všetkých aktérov dotknutého systému. Ide o podporu efektívneho prenosu vedeckých a praktických znalostí a informácií v pôdohospodárstve, aby sa zvýšila produktivita, udržateľnosť a odolnosť sektora.

Aktéri AKIS - Kto všetko je súčasťou AKIS-u?

Každý, kto vytvára a využíva znalosti, je súčasťou systému AKIS: farmári, lesníci, poradcovia, výskumníci, vidiecke siete, národné a regionálne orgány, médiá, podnikatelia, ľudia z oblasti vzdelávania, spotrebitelia, obyvatelia.

Patrí sem teda:

  • prax – farmári, potravinári, lesníci a príslušné organizácie (komory, zväzy, únie, združenia, prijímatelia informácií),
  • tvorcovia politík – jednotlivé rezorty, napr. MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MIRRI SR, MŽP SR, MH SR...,
  • rezortné výskumné organizácie a časť akademických inštitúcií – NPPC, NLC, CVTI SR, SPU, TUZVO a ďalšie,
  • vzdelávacie inštitúcie – univerzity a vysoké školy, stredné odborné školstvo,
  • poradenstvo a ďalšie vzdelávanie vrátane celoživotného – IZPI, NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, pôdohospodárski poradcovia,
  • podporný systém – Národná sieť rozvoja vidieka SR, MAS (miestne akčné skupiny) a iné odborné organizácie rezortu, napr.: ŠVPS SR, ŠVPÚ, ÚKSÚP, Plemenárske služby SR, rezortné múzeá, rôzne platformy vrátane iných mimovládnych organizácií a platforiem.

AKIS nie je izolovaný systém, je prirodzenou súčasťou poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora. Predstavuje koncept, ktorý pomáha mapovať, monitorovať, analyzovať a optimalizovať kolobeh znalostí a inovácií medzi existujúcimi aktérmi.

AKIS nemá hranice, kdekoľvek sú dvaja ľudia, ktorí si môžu odovzdať informácie, znalosti či nápady, vo vzťahu k poľnohospodárstvu, lesníctvu, potravinárstvu a príbuzným odborom, tam je tiež AKIS.

Pokiaľ si informácie a znalosti odovzdávajú napríklad poradca z USA a SR, alebo kdekoľvek inde na svete, hovoríme o globálnom AKIS. Ak k zdieľaniu inovácií dochádza na území EÚ, môžeme hovoriť o AKIS EÚ. A pokiaľ je cieľom podporovať prenos znalostí na území SR alebo v kontexte politík SR, hovoríme o AKIS SR.

IZPI vznikol a je zameraný na poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pre subjekty v pôdohospodárstve a vidieckom priestore a plní aj úlohy pre podnietenie inovácií v sektore, zefektívnenie výmeny vedomostí a sieťovania aktérov v sektore (Agriculture Knowledge Innovation System) s cieľom modernizácie pôdohospodárstva a vidieka.

Vybudovanie fungujúcej štruktúry AKIS v SR koordinuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a implementuje IZPI.

Na základe týchto informácií, zriadil Riadiaci orgán – MPRV SR koncom roka 2023 AKIS Riadiaci výbor, ktorého koordinátorom je IZPI, odbor Centrálna jednotka AKIS. Zriadenie a fungovanie AKIS Riadiaceho výboru (ako jedna z úloh) vyplýva zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027. 

Predsedom AKIS Riadiaceho výboru je generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. Členmi AKIS Riadiaceho výboru sú kľúčoví aktéri tak z výskumného sektora (vysoké školy, univerzity, výskumné pracoviská), vzdelávacích inštitúcií, relevantných orgánov štátnej a verejnej správy, zástupcovia NSRV SR, zástupcovia stavovských organizácií, ako aj  zástupcovia neziskového sektora, no predovšetkým poradcovia a farmári/organizácie zastupujúce farmárov (komory, združenia a pod.).

Prvé oficiálne stretnutie členov AKIS Riadiaceho výboru (22 riadnych členov) pod vedením predsedu AKIS Riadiaceho výboru, sa konalo 21.9.2023 v Nitre, kde bol aj schválený Štatút AKIS Riadiaceho výboru.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00