Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Monitoring poskytovania poradenských služieb

Monitoring poskytovania poradenských služieb

  1. Kontrolnú činnosť plnenia nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ ako i poradenských služieb budú zabezpečovať špecializované inštitúcie rezortu na základe rozhodnutia MPRV SR a to Pôdohospodárska platobná agentúra.
     
  2. Na základe podnetov a sťažností na prácu pôdohospodárskeho poradcu od konečných prijímateľov pomoci (aktívni poľnohospodári, subjekty lesného hospodárstva, MSP), pri nedodržaní Etického kódexu, alebo na základe iných dôležitých skutočností, môže Komisia pre implementáciu PPS požiadať konečných prijímateľov pomoci o hodnotenie práce pôdohospodárskeho poradcu dotazníkovou formou alebo vykonať kontrolu na mieste u pôdohospodárskeho poradcu. 
     
  3. Pôdohospodársky poradca je povinný:

a) dodržiavať etický kódex pôdohospodárskeho poradcu (Etický kódex - na stiahnutie nižšie),

b) neodkladne hlásiť správcovi Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov (CRPP) všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v CRPP,

c) absolvovať pravidelné vzdelávanie a preukázať účasť na vzdelávacích aktivitách podľa bodového systému vytvoreného poverenou inštitúciou (Schéma vzdelávania pôdohospodárskych poradcov - na stiahnutie nižšie),

d) v lehote do 7 kalendárnych dní  zaregistrovať  u správcu CRPP  vzdelávacie aktivity: Formulár na registráciu

e) jedenkrát ročne do 1. februára nasledujúceho roka zaslať správcovi CRPP  Výkaz o činnosti pôdohospodárskeho poradcu za predchádzajúci rok: Formulár výkazu - právnická osoba alebo Formulár výkazu - fyzická osoba

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00