Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Projekty

Projekty Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022

  Oznámenie o projekte: Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby

Prijímateľ podpory:  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  kurz

Cieľ:

Fokusová oblasť: 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Určené:

Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov. Cieľom projektu je zabezpečiť doplnenie vzdelania pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci podopatrenia č. 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a to akreditovaným vzdelávacím kurzom zameraným na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby.

Rozsah: 38 hodín

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, Agrárna komora Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Trvanie projektu:​ 15. 03. 2020 - 30. 11. 2020

Termíny realizácie/Miesto realizácie:

1. termín: 24. 08. - 31. 08. 2020, realizované v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska v Dunajskej Strede - Dunajská Streda

2. termín: 02. - 04. 09. a 16. - 18. 09. 2020, Agroinštitút Nitra, štátny podnik - Nitra

3. termín: 16. - 18. 09. a 23. - 25. 09. 2020, Agroinštitút Nitra, štátny podnik - Nitra

4. termín: 14. - 16. 10. a 21. - 23. 10. 2020. Agroinštitút Nitra, štátny podnik (dištančná forma)

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská

Program:


"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"                                                        

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka            

Opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Schéma pomoci de minimis: Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, DM - 2/2018)            

Názov projektu: Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby  

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

 

Odborné témy:

   Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve - 2 hodiny, z toho teória 2 hodiny

Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA - 5 hodín, z toho teória 3 hodiny, prax 2 hodiny

Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie - 3 hodiny, z toho teória 2 hodiny, prax 1 hodina

Ovocinárstvo - 4 hodiny, z toho teória 4 hodiny

Podporné opatrenia v agrosektore - 4 hodiny, z toho teória 4 hodiny

Zeleninárstvo - 3 hodiny, z toho teória 3 hodiny

Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkoového fondu - 3 hodiny, z toho teória 3 hodiny

Optimalizácia výrobnej štruktúry - 4 hodiny, z toho teória 2 hodiny, prax 2 hodiny

Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť - 2 hodiny, z toho teória 2 hodiny

Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty - 7 hodín, z toho teória 7 hodín

Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat - 1 hodina, z toho teória 1 hodina

 

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Účastnícky poplatok: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka €

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská

Tel.: 037/7910 231

E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00