Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Projekty

Projekty Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022

  Oznámenie o projekte: Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Prijímateľ podpory:  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  kurz
Cieľ:

Fokusová oblasť: 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Určené:

Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov.
Akreditovaný vzdelávací program platí aj v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 pre opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorý je potrebné absolvovať najneskôr do 24 mesiacvo od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP
Účastníkmi vzdelávacích aktivít môžu byť len aktívni prípadne začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

Rozsah: 76 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 949 01 Nitra
Trvanie projektu:​ 27. 5. 2019 - 23. 7. 2019
Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Ing. Marcel Polička, PhD.
Program:

 
 
 
 
 
 
 
Projekt v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Názov: Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín 

"Európsky poľnohodspodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí".

Opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Schéma pomoci de minimis: Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, DM – 2/2018

Akreditovaný vzdelávací program: Základy chovu včiel

Úľ a jeho časti – 8 hodín, z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - historický vývoj včelích obydlí; úľ a jeho časti; úle používané na chov včiel u nás a v zahraničí; príslušenstvo úľa; kočovný voz, včelnica, včelín.

Praktická časť - zhotovovanie rámikov; základné opravy a dezinfekcia úľov a úľového príslušenstva; výhody a nevýhody kočovného voza, včelnice, včelína pri praktickom včelárení.

Včelárske pomôcky – 8 hodín,  z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - význam včelárskych pomôcok používaných pri práci so včelami; význam pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Praktická časť - používanie včelárskych pomôcok pri práci so včelami; používanie včelárskych pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Včelstvo – 8 hodín, z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - charakteristika a význam matky, robotníc a trúdov; charakteristika a význam včelieho plodu, včelieho diela a zásob.

Praktická časť - rozpoznávanie matky, trúdov a robotníc; rozpoznávanie otvorených a zatvorených včelích plodov; rozpoznávanie medových a peľových zásob.

Včelia pastva – 8 hodín,  z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - význam opeľovania a základné pojmy súvisiace s opeľovaním; charakteristika nektáru, medovice a peľu; najvýznamnejšie zdroje nektáru, medovice a peľu.

Praktická časť - rozpoznávanie najvýznamnejších zdrojov nektáru, medovice a peľu; zhodnotenie výdatnosti včelej pastvy na základe váženia pomocou úľovej váhy.

Včelie produkty – 8 hodín,  z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - priama a nepriama produkcia včiel; chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti včelích produktov; význam včelích produktov.

Praktická časť - rozpoznávanie jednotlivých včelích produktov; získavanie, spracovanie a uskladnenie včelích, produktov; výroba základných výrobkov zo včelích produktov.

Choroby včiel – 8 hodín,  z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - základné rozdelenie včelích chorôb; charakteristika bakteriálnych, parazitárnych a ostatných včelích chorôb.

Praktická časť - rozlišovanie zdravého včelstva od včelstva postihnutého včelími chorobami; rozpoznávanie jednotlivých včelích chorôb; aplikácia liečiv používaných pri liečení včelích chorôb.

Škodcovia včiel – 8 hodín z toho 4 teória, 4 prax

Teoretická časť - charakteristika škodcov včiel medonosných; štádiá vývoja škodcov včiel medonosných.

Praktická časť - rozlišovanie škodcov včiel medonosných; ochrana včelstva pred škodcami včiel medonosných.

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel

Vzdelávací program: Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

1. Čo sú to liečivé rastliny

Teória 5 hodín

1.1 Základné pojmy

1.2 Hospodársky význam a zdroje liečivých rastlín

1.3 Význam včiel pri pestovaní liečivých rastlín

1.4 Liečivé rastliny ako významné opeľovače

2. Inovatívne spôsoby  pestovania   liečivých rastlín 

Teória 8 hodín

2.1 Ekologické pestovanie liečivých rastlín

2.2  Agroekologické podmienky produkcie liečivých rastlín

2.2.1 Klíma

2.2.2 Pôda

2.2.3 Terén

2.3 Výber biologického materiálu

2.4 Príprava pôdy

2.5 Výživa a hnojenie

2.6 Sejba a výsadba

2.7 Regulácia škodlivých činiteľov

2.8  Nové trendy pri zbere a pozberovej úprave liečivých rastlín

2.9  Tradičné a inovatívne spôsoby sušenia liečivých rastlín

3. Pestovanie nektárodajných liečivých rastlín a ekonomické aspekty ich pestovania

Teória 5 hodín

4.Exkurzia do Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Prax - 2 hodiny

Účastnícky poplatok: projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
E-mail: [email protected]
   

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00