Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Ochrana osobných údajov

  Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely školenia a certifikácie pôdohospodárskych poradcov

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.izpi.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Vždy sa snažíme, aby Vás naše ponuky neobťažovali a samozrejme v tom chceme pokračovať. Pretože nám bezpečnosť dát a nakladanie s dátami nie je cudzie, tak Vám odporúčame, prečítať si naše podmienky spracovania údajov

Dozviete sa v nich, akým spôsobom bude s Vašimi osobnými údajmi nakladané.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

a) poskytnutia školenia; a zároveň

b) vydania certifikátu pôdohospodárskych poradcov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na tieto dva uvedené účely.

Udelený súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným nižšie.

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje):

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 34075381

e-mailová adresa prevádzkovateľa: [email protected]

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto:

  • e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: [email protected]
  • telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 037/7910 111

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa, telefón, e-mail, číslo účtu IBAN, IČO, DIČ, IČ DPH.

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

Osobné údaje spracúvame na základe informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutej pred prihlásením na školenie k certifikácii pôdohospodárskych poradcov, ktorý ste poskytli odoslaním prihlášky  Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií alebo ste sa prihlásili telefonicky alebo e-mailom. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje používame na vyššie uvedené účely po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie, resp. po dobu, ktorá je určená rozhodnutím MPRV SR. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstaráme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tieto účely.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nebudeme môcť zaradiť do školenia pre získanie certifikátu pôdohospodárskych poradcov.

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely v rámci Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií. Vaše osobné údaje poskytujeme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvu školstva, vedy a výskumu SR, neprenášame ich do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Vaše práva k Vašim osobným údajom:

Právo na odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené vyššie môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, na internetovom odkaze www.izpi.sk, elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame kvôli školeniam a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;

b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);

c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov zaslaním písomnej žiadosti na adresu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra, na internetovom odkaze www.agroinstitut.sk, elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na

spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok nižšie uvedeným postupom.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra, na webovom sídle www.izpi.sk, elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00