Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore - oblasť chovu včiel

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu vie teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel. Ovláda tvorbu a zloženie jednotlivých včelích produktov, technológiu spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostiku, prevenciu a tlmenie chorôb včiel. Súčasťou výuky je i nadstavba, ktorou je kurz týkajúci sa pestovania medonosných rastlín, v rámci ktorého účastníci získajú informáciu k zakladaniu porastov zmesí liečivých rastlín produkujúcich nektár a peľ s cieľom podporiť populáciu včiel medonosných.

Určené:

Kurz je určený mladým farmárom bez potrebného vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne), úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na doplnenie vzdelania. Mladí farmári zapojení do podopatrenia 6.1 musia kurz absolvovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA. Ich projekt podaný na PPA musí byť z oblasti chovu včiel.

Ďalej je kurz určený pre mladých (do 40 rokov) aktívnych, prípadne mladých začínajúcich poľnohospodárov, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a pre malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

V prípade nesplnenia dvoch vyššie uvedených kritérií je vzdelávací program možné absolvovať za úhradu.

Rozsah: 76 hodín (56 hodín chov včiel + 20 hodín pestovanie medonosných rastlín)
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra; praktická časť - Stredná odborná škola veterinárna v Nitre
Termín/y: 08. 07. 2024 - 16. 07. 2024
Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Program:

Kurz možno po splnení podmienok absolvovať aj bezplatne - v rámci Národného projektu Zručnosti pre trh práce - info nájdete TU

Akreditovaný kurz Začínajúci včelár

Odborné témy vzdelávania:

 • Úľ a jeho časti
 • Včelárske pomôcky
 • Včelstvo
 • Včelia pastva
 • Včelie produkty
 • Choroby včiel
 • Škodcovia včiel

Rozsah: 56 hodín

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo akreditácie: 3801/2023/1/4.
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Kurz Pestovanie liečivých rastlín

Odborné témy vzdelávania: 

 • Čo sú liečivé rastliny 
 • Pestovanie medonostných liečivých rastlín a ekonomické aspekty ich pestovania
 • Inovatívne spôsoby pestovania liečivých rastlín
 • Exkurzia do Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Rozsah: 20 hodín

Ďalšie podmienky účasti:

 • Lekárske potvrdenie o absencii alergie na včelí jed
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie

Počet účastníkov je obmedzený - 20 osôb!

Účastnícky poplatok:

1. Pre mladých farmárov bez potrebného vzdelania úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1 a pre aktívnych prípadne začínajúcich poľnohospodárov, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby, pre malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach je kurz bez nutnosti platenia účastníckeho poplatku - hradené prostredníctvom Európ. poľ. fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.  Ubytovanie si hradí účastník vzdelávania individuálne podľa potreby. Pri vypĺňaní online prihlášky uveďte do poznámky:

"Spĺňam kritériá projektu - bezplatná účasť"!

 

2. Pre účastníkov nespĺňajúcich vyššie uvedené kritériá je vzdelávací program v ponuke za úhradu. Účastnícky poplatok: 260 EUR s DPH. Pri vypĺňaní online prihlášky uveďte do poznámky:

"Hradím účastnícky poplatok."

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 116 010
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu

Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: [email protected]
Poznámka: Kurz bude realizovaný prostredníctvom PRV 2014-2022, podopatrenie 1.1.Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, kód projektu 011NR430006, názov projektu - Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore.

Online prihláška


Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00