Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Školenie vodohospodárov

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Nitra
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou vodného hospodárstva a povinnosťami vodohospodára v organizáciách

Určené:

Vodohospodári podnikov, ostatní záujemcovia o predmetnú problematiku

Rozsah: 2 dni
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Nitra
Odborný garant: Lektor:Ing. Marcela Domčeková
Program:

1. deň – 28.11. 2022: Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov

    • Základné ustanovenia vodného zákona

    • Nakladanie s vodami § 17

    • Všeobecné užívanie vôd § 18

    • Povolenie na osobitné užívanie vôd § 21

    • Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov § 30 - § 35

    • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd § 36

    • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd § 37

    • Vodné stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby § 52, § 53

2. deň – 29.11.2022: Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov

    • Rozdelenie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami § 39

    • Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd a postupov pri riešení MZV § 41

    • Povinnosti vodohospodára § 70

    • Vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

    • Náležitosti havarijného plánu

    • Hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach; Vyhláška č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

 

Lektori:  Ing. Marcela Domčeková

 

Účastnícky poplatok: pri platbe bankovým prevodom 177,- €, pri platbe v hotovosti 179,-€ €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška prevodom na účet
 v hotovosti pri prezenciiPotrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00