Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Usporiadateľ: IZPI Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Získanie osvedčenia na „Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z. z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove IZPI, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 30. 9. 2024 - 11. 10. 2024
Odborný garant: prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Program:

Kurz možno po splnení podmienok absolvovať aj bezplatne - v rámci Národného projektu Zručnosti pre trh práce - info nájdete TU

Účastnícky poplatok: 480,- eur s DPH  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: +421 37 7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Použite nasledovné platobné údaje:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 035
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška prevodom na účet
 v hotovosti pri prezenciiPotrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00