Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre PREDAJCOV (Modul 01)

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra (IZPI)
 školenie
Forma: online a prezenčná
Cieľ:

Na základe poverenia č. 224/2023 zo dňa 9.1.2023 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Určené:

Fyzické a právnické osoby, ktorí uvádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na trh – predajcovia a distribútori

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: prezenčná forma - IZPI, Akademická 4, Nitra; on-line forma - virtuálne vzdelávacie prostredie E-learning
Termín/y: 25. 03. 2024

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

PREZENČNÁ FORMA - prebiehajúca v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra 

ON-LINE FORMA - prostredníctvom virtuálneho vzdelávacieho prostredia (E-learning) s podporou internetu - https://edu.izpi.sk/

Program a inštrukcie k vzdelávaniu Vám budú včas zaslané na Vašu e-mailovú adresu (podľa prihlášky).

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.

Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.

Porovnávacie posudzovanie s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky.
Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín.
Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh,  pričom uvádzaním na trh pre tento účel sa považuje aj predaj alebo ponúkanie na predaj. To znamená že  u každého podnikateľa, ktorého predmetom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia. Viď stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. , link  na stiahnutie:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=10580#

Účastnícky poplatok: 100,00 € s DPH €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
Mob.: 0905 965 534
E-mail: [email protected]
Poznámka: Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa: organizačné náklady a administratívne úkony PROSÍM UHRADIŤ v 2. polovici marca na č. účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 002, špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): Pri prezenčnej forme je možná platba v hotovosti.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00