Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra (IZPI)
 školenie
Forma: online a prezenčná
Cieľ:

Cieľom modulu je poskytnúť podnikateľom, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie prác s veľmi toxickými látkami a zmesami základné informácie v oblasti legislatívy súvisiacej s problematikou uvádzania na trh a výkonom práce s veľmi toxickými látkami a zároveň poskytnúť vedomosti potrebné pre bezpečné vykonávanie činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovanie s nimi.

Určené:

Cieľová skupina modulu - Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami: Osoba (fyzická osoba - podnikateľ, vedúci zamestnanec zodpovedný za vykonávanie prác s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a zamestnanec pracujúci samostatne), ktorá je žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 10 h/1 deň
Miesto konania: prezenčná forma - IZPI, Akademická 4, Nitra; on-line forma - virtuálne vzdelávacie prostredie
Termín/y: 22. 2. 2024

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: MUDr. Zuzana Machatová
Program:

PREZENČNÁ FORMA - prebiehajúca v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra

ON-LINE FORMA - prostredníctvom virtuálneho vzdelávacieho prostredia (E-learning) s podporou internetu - https://edu.izpi.sk/

Program a inštrukcie k vzdelávaniu Vám včas zašleme na Vašu e-mailovú adresu (podľa prihlášky).

Novela zákona 69-  ZÁKON z 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I
§ 1 Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť zdravotníctva“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.Čl. III Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 475/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“. 2. § 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú: „(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.
(37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20 vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.
(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.

  • Právne  predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie,
  • Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
  • Toxikológia,
  • Zásady prvej pomoci pri intoxikácii organizmu veľmi  toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 16 ods.26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov - je povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.

Účastnícky poplatok: 78,00 € s DPH €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
Mob.: 0905 965 534
E-mail: [email protected]
Poznámka: Žiadatelia o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami predkladajú získané osvedčenie spolu so žiadosťou o odbornú spôsobilosť a ďalšími požadovanými dokladmi príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva min. do 2 rokov po jeho absolvovaní. Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 16 ods. 12 zákona 355/2007 Z.z. je preukázať : a) ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie b) odborná prax (min. 2 roky pre predaj , min. 3 roky pre odborné využívanie); Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa: organizačné náklady a administratívne úkony PROSÍM UHRADIŤ v mesiaci február na č. účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 001, špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): Pri prezenčnej forme je možná platba v hotovosti.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00